Zapytaj o ofertę

Ogólne warunki sprzedaży

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę DSS Interacciai Sp z o.o.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą DSS Interacciai Sp z o.o. i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego lub ustnego, złożonego w firmie DSS Interacciai Sp z o.o. przez Kupującego. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.
 4. Jeżeli w ciągu 2 dnia od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani DSS Interacciai Sp z o.o. nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia umowa zostaje zawarta. Odwołanie zamówienia przez Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw podane są do wiadomości Kupującego  na stronie internetowej DSS Interacciai Sp. z o.o. www.dss-interacciai.pl w formie umożliwiającej przechowywanie i odtwarzanie oraz są udostępniane na każde żądanie Kupującego.
 6. Jeżeli Kupujący pozostaje w starych stosunkach handlowych z DSS Interacciai Sp z o.o.  akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw firmy DSS Interacciai Sp z o.o.:

 1. OWSiD – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw DSS Interacciai Sp z o.o.
 2. Zamówienie – przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego lub osoby upoważnione do składania zamówień, oświadczenie skierowane do Sprzedawcy zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, tj. rodzaj towaru Sprzedawca – DSS Interacciai Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-862, ul. Bogdana Raczkowskiego 6
 3. Dostawa specjalna – sprzedaż towaru, który nie znajduje się ofercie DSS Interacciai Sp z o.o. w chwili złożenia zamówienia, który to towar Sprzedawca musi pozyskać specjalnie do realizacji konkretnego zamówienia złożonego przez Kupującego.
 4. Dostawa specjalna – sprzedaż towaru, który nie znajduje się ofercie DSS Interacciai Sp z o.o. w chwili złożenia zamówienia, który to towar Sprzedawca musi pozyskać specjalnie do realizacji konkretnego zamówienia złożonego przez Kupującego.
 5. Kupujący – każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skierowała do, w zakresie wykorzystania towarów i usług znajdujących się w ofercie Sprzedawcy

§ 2. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw

 1. OWSD stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kupującego u Sprzedawcy i obowiązują przez cały okres trwania umowy.
 2. OWSD mają zastosowanie do realizowanych przez Sprzedawcę dostaw towarów, dostaw specjalnych oraz do usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Zamówienie składane przez Kupującego przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Sprzedawcy. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia w innej formie niż pisemna, ale wymaga to specjalnego ustalenia Sprzedawcy z Kupującym.
 4. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 5. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów lub dostaw o odmiennej treści niż OWSD nie są akceptowane przez Sprzedawcę.
 6. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSD, Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny. 
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części lub całości zamówienia bez jakichkolwiek kosztów, w sytuacji gdy jego odbiorcy zrezygnują z zamówienia skutkiem okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a które związane będą z zaistnieniem lub wprowadzeniem u tych odbiorców ograniczeń produkcji/działalności, wynikających  z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19. 
 8. W szczególności, choć niewyłącznie, dotyczy to wprowadzenia obowiązku zamknięcia zakładu pracy, wprowadzenia kwarantanny czy izolacji pracowników,  wstrzymania, ograniczenia lub zmiany produkcji skutkiem decyzji administracyjnych, wprowadzenia ograniczeń przemieszczania się i ograniczeń przepływu towarów i usług, jak również wstrzymania lub znacznego ograniczenia produkcji wobec braku pracowników zdolnych do pracy lub wycofania się kontrahentów z zamówień.
 9. Możliwość rezygnacji z zamówienia dotyczy również sytuacji wprowadzenia obowiązku zamknięcia zakładu pracy Zamawiającego lub obowiązku kwarantanny czy izolacji pracowników Zamawiającego.

§ 3. Informacje o towarach

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków stali, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.
 2. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, Sprzedawca zaś powinien, jeżeli to zawarto w umowie, przedstawić atest. Za usługę wystawienia atestu Sprzedawca pobiera opłatę, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie i przetworzenie.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.
 5. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Wzorce i próbki towarów oferowanych przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

§ 4. Ceny

 1. Ceny i dostępność oferowanego towaru określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie. Jeżeli okres nie został podany ceny dostępność oferowanego towaru są wiążące w okresie, w którym Kupujący mógł niezwłocznie oświadczyć Sprzedawcy, że ofertę przyjmuje.
 2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 3. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w siedzibie Sprzedawcy (lub jego oddziale).
 4. Sprzedawca zapewnia bez dodatkowych opłat załadunek towaru wyłącznie suwnicą i na pojazdy do tego przystosowane. W przypadku odbioru towaru pojazdem do tego nieprzystosowanym, Sprzedawca pozostawia towary do dyspozycji Kupującego zgodnie z zasadą Ex Works, a załadunku dokonuje własnym staraniem i na własny koszt oraz ryzyko Kupujący. Załadunek towaru odbywa się od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 16:00 (w Gliwicach do godz. 15:00). Odbiory własne: wtorek i piątek w godzinach 10:00 – 18:00 (w Gliwicach do godz. 15:00).
 5. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 6. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.
 7. Udzielane przez Sprzedawcę rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.
 8. Ustalona cena może zostać podwyższona przez Sprzedawcę w sytuacji gdy po potwierdzeniu/przyjęciu do realizacji zamówienia dostawca Sprzedawcy dokona zmiany cen towarów wobec zmiany sytuacji rynkowej, w tym w sytuacji ogólnego wzrostu cen wyrobów ze stali, ograniczeń dostępności złomu, czy wprowadzeniu obostrzeń lub zakazów związanych z pandemią COVID-19, wpływających na produkcję i dostępność wyrobów ze stali.
 9. W przypadku gdy dostawa zamówionego towaru realizowana będzie spoza obszaru Unii Europejskiej, ustalona cena nie obejmuje ceł, które mogą zostać naliczone w związku ze zmniejszeniem lub wyczerpaniem przydzielonego Polsce kontyngentu taryfowego (limitu przywozu wyrobów ze stali zwolnionego z cła).

§ 5. Ilość

 1. Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie +/- 1 kg w przypadku dostaw do 1 tony oraz +/- 5 kg w przypadku dostaw powyżej 1 tony.
 2. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. mb, kg), wg wagi rzeczywistej, za wyjątkiem blach, które sprzedawane są według wag teoretycznych i rur, sprzedawanych na odcinki.
 3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.

§ 6. Jakość

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność towaru do określonych celów, a jedynie za zgodność z atestem.
 2. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 3. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby dołączone dokumenty dotyczyły faktycznie dostarczonego towaru. Ze względu na czynniki niezależne od Sprzedawcy, Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.
 4. Dostarczanie atestów i certyfikatów może podlegać opłacie i z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nastąpić po realizacji dostawy towaru.
 5. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych. Ujawnienie wady po przystąpieniu do przetworzenia towaru oraz przesłanie towaru do dalszego odbiorcy bez jego zbadania, powoduje utratę uprawnień z rękojmi.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornych na korozję nie można wykluczyć istnienia wad, przewidzianych normami. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem (przetworzeniem) właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez normy lub prawo polskie.
 7. Ze względów technologicznych, jak i wobec faktu, że cięty materiał jest poddawany sprawdzeniu w drodze próbkowania, możliwe są niewielkie odstępstwa w zakresie wymiarów materiału (długość, średnica, osiowość). DSS Interacciai Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym również utracone zyski, wynikające z takich odstępstw.

§ 7. Dostawa, termin dostawy

 1. Podawane terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal – mimo pisemnego wezwania – nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 2.  W każdym przypadku opóźnienie w dostawie nie przekraczające 14 dni nie jest uważane za naruszenie terminu dostawy.
 2. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, powszechne niedobory materiałowe i surowcowe, nagła absencja chorobowa pracowników z powodu epidemii koronowirusa  itp.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę związanych z realizacją tego zamówieniem. Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy (lub jego dostawców), obowiązują następujące wzajemne uregulowania:

§ 8. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
 2. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.

§ 9. Opakowanie

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
 2. Materiały użyte do pakowania nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem palet EURO i nadstawek do nich oraz zawiesi. Sprzedawca może pobrać kaucję za zwrotne palety i zawiesi w wysokości ustalonej z Kupującym.
 3. Koszt palet i zawiesi nie jest wliczony w cenę towaru. W przypadku przygotowania towaru do transportu na tych paletach i zawiesiach, Sprzedawca może na koniec każdego kwartału kalendarzowego przesyłać do Kupującego zestawienie zawierające ilość pobranych przez i znajdujących się aktualnie na stanie Kupującego palet i zawiesi. Termin zwrotu palet i zawiesi wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Kupującego pisma zawierającego zestawienie ilości palet i zawiesi za dany kwartał.
 4. W przypadku niezwrócenia przez Kupującego palet i/lub zawiesi w ilości wynikającej z przesłanego zestawienia w wyznaczonym terminie 14 dni, Sprzedawca wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT na odpowiednią wartość niezwróconych palet i/lub zawiesi, bez możliwości zwrotu  w późniejszym terminie. Koszt palet i zawiesi jest ustalony wg aktualnego cennika Sprzedawcy. Ponadto Sprzedawca będzie miał prawo zaksięgowania dokonanych przez Kupującego wpłat z tytułu innych należności, na poczet niezapłaconych faktur VAT za palety.
 5. W przypadku zwrotu palet i/lub zawiesi przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, koszt ich transportu zwrotnego do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca. Gdy zwrot  następuje poza terminem wyznaczonym przez Sprzedawcę, koszty transportu  ponosi Kupujący.
 6. Kupujący jest zobowiązany awizować Sprzedawcy zamiar zwrotu palet i/lub zawiesi, ponieważ Sprzedawca musi odpowiednio wcześniej zorganizować ich przyjęcie.

§ 10. Odpowiedzialność za wady

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym , natychmiast po jego otrzymaniu.
 2. Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem dostawy, dokonuje w obecności przedstawiciela Sprzedawcy na ww. dokumencie, pisemnej adnotacji i najpóźniej w przeciągu 24 godzin od dostawy informuje pisemnie o tym Sprzedawcę w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
 3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż 30 dni od dnia dostawy. Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego lub wykonanej usłudze należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym, faksem lub mailem
 4. Kwestionowany przez Kupującego towar winien być dostępny do dyspozycji Sprzedawcy w formie możliwej do oględzin i badań do chwili przesłania pisemnej informacji przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 6. W przypadku wykrycia wad, , Sprzedawca zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Sprzedawcy. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
 8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez kupującego.
 9. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.
 10. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy za  wady jakościowe ogranicza się jedynie do wartości wadliwego towaru.
 12. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta..

§ 11. Zwrot towarów

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy.
 2. Zwrot towarów następuje jedynie na podstawie przekazanego przez Sprzedawcę, zaakceptowanego dokumentu zwrotu.
 3. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach.

§ 12. Odszkodowanie

 1. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Kupującego dotyczących realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Sprzedawcy.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

§ 13. Warunki płatności

 1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
 2. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć – o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.
 3. Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w celach zabezpieczenia roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 4. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
 5. W wypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości brutto w części niezrealizowanego zamówienia.
 6. W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy towaru na indywidualne zamówienie klienta, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
 7. Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

§ 14. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny, chyba, że strony osobno ustala w formie pisemnej.
 2. Kupujący ma prawo do dalszego przetwarzania dostarczonego przez Sprzedawcę towaru w ramach zgodnej z prawem działalności gospodarczej. W przypadku obróbki lub przetwarzania, połączenia lub złączenia z obcymi towarami powstaje współwłasność w proporcji wartości wystawionej faktury za towar podlegający zatrzymaniu do wartości nakładu pracy lub innych przetworzonych towarów. Wszelkie przetworzone w ten sposób towary stanowią towary objęte zastrzeżeniem prawa własności w rozumieniu niniejszych postanowień OWSD i podlegają bezpłatnemu magazynowaniu przez Kupującego. Kupujący zapewnia Sprzedawcy dostęp do swojej firmy w każdym czasie w celu dokonania oględzin zatrzymanego towaru.

§ 15. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu

 1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest Bydgoszcz.
 2. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.

§ 16. Inne ustalenia

 1. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Kupującym umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
 3. Kupujący akceptując OWSD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
 4. Kupującego przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.
 5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Kupującego przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.
 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego